Skip to content

5. Universell utforming

Når kirken ønsker alle velkommen til menighetens fellesskap, er vi også forpliktet til å sikre at alle i praksis får mulighet til å delta. Kirken har et klart ansvar for å sikre at mennesker med ulike behov skal kunne delta i menighetens fellesskap på en likeverdig måte, det være seg astma og allergi, bevegelse, hørsel, lesning og skriving, syn og utviklingshemming.

5. Universell utforming

I praksis handler det om å ta bort hindringer og legge til rette for universell utforming. En vanlig definisjon på universell utforming er at «produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.»

Universell utforming er i praksis ikke bare en tilrettelegging for mennesker med særskilte behov eller nedsatt funksjonsevne. Universell utforming skal sikre at alle får mulighet til å delta uten at det må settes inn særtiltak. Samtidig, i tillegg til universell utforming, vil enkelte alltid ha behov for individuelle tilrettelegginger. Både det kirkelige fellesråd, de ansatte og menighetsrådet har et felles ansvar for å legge forholdene til rette slik at alle får mulighet til å delta på en likeverdig måte. 


VI VIL:

 • Plan for universell utforming av lokaler og uteområder:
  Menighetsrådet vil være en pådriver ovenfor fellesrådet for at kirkene og de lokaler menigheten bruker, med tilhørende uteområder, er universelt utformet. Menighetsrådet vil en gang i året ha en gjennomgang av lokaler og uteområder i forhold til status. (Fellesrådet har ansvaret for universell utforming av kirkebyggene og uteområdene.) Veilederen Tilgjengelige kirkebygg kan være nyttig.

  Ansvarlig:________________________________
 • Plan for universell utforming ved gjennomføring av arrangementer:
  Menighetsrådet vil lage en sjekkliste/huskeliste for å sikre at alle arrangementer i menighetens regi er universelt utformet i forhold til astma og allergi, hørsel, lesing og skriving, syn og utviklingshemming.
  Eksempler: Plan for utforming av lokaler – gjennomgang av lokaler –  kommer senere. Plan for gjennomføring av arrangementer..  sjekkliste for arrangementer  – kommer senere.
  Kristent Arbeid Blant Blinde har gode råd og tips om tilrettelegging og inkludering av mennesker med synshemming, blinde og dyslektikere. 

  Ansvarlig for å lage en sjekkliste/huskeliste________________________________

 • Ordning med ledsagerbevis for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  Alle fellesråd er tidligere utfordret til å fatte vedtak om at ordningen med ledsagerbevis for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gjelde ved  alle arrangementer i kirkene i fellesrådsområdet, både ved egne arrangementer og ved ekstern utleie som f.eks. konserter. Dette innebærer at den som har ledsagerbevis kan ta med seg en  ledsager gratis inn på arrangementet. De fellesråd som har gjort et slikt vedtak, har også satt opp skilt med «ledsagerlogo» i aktuelle lokaler.   

  Menighetsrådet vil sørge for at ordningen praktiseres, ved at det er rutiner for oppfølging av eksterne og interne arrangører som benytter seg av menighetens lokaler. 
  Retningslinjer for ledsagerbevis har all relevant informasjon du trenger.


  Ansvarlig:_______________________________


  VI KAN:
   
 • Transportordning:
  Vi vil arbeide for å få på plass en transportordning for  
  forflytningshemmede og andre som er avhengig av transport til gudstjenester og samlinger i menighetens regi.  Vi vil også arbeide med å informere om denne ordningen på en god måte. 
   
  Ansvarlig:________________________________


 • Kirkevenn:
  Vi vil arbeide for å utvikle en ordning med kirkevenn for dem som er avhengig av personlig assistanse under gudstjenester og øvrige samlinger. Kirkevenn er en frivillig ledsager som har det som en særskilt oppgave.

  Ansvarlig:_______________________________
Play Video