Skip to content

4. Samhandling med helse- og omsorgstjenesten

Alle som mottar tjenester fra helse- og omsorgstjenester skal gis mulighet for kontakt med sin menighet. Helse- og omsorgstjenesten har en plikt til å legge til rette for at den enkelte som mottar helse- og omsorgstjenester får mulighet til å praktisere sin tro eller sitt livssyn, alene eller i felleskap med andre. Samtidig har menighetene et ansvar for å informere helse- og omsorgstjenesten i kommunen om menighetens tilbud, og hvilke muligheter for betjening som finnes.

 

Det er derfor nødvendig å få til en god samhandling med helse- og omsorgstjenesten i kommunen/kommunedelen, både på ledernivå og med dem som yter tjenestene.  Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gjennom rundskriv og veileder lagt til rette for en god dialog mellom den lokale helse-  og omsorgstjenesten og tros- og livssynsamfunnene.

Innslag om Dan Birkeland fra Lørenskog og hans tro på Kveldsnytt 18.12.2013


VI VIL:

Film om retten til å praktisere tro og livvsyn med bl.a. Helseminister Bent Høie.

Ansvarlig i menighetsrådet:_____________________________
Ansvarlig i staben:______________________________________Ansvarlig:________________________________

Ansvarlig:_________________________________

VI KAN:
 

  • Veiledning av ansatte:
    I samarbeid med bispedømmet kan vi legge til rette for kursing av tjenesteyterne og  tilby veiledning av ansatte i helse- og omsorgssektoren i forhold til å kartlegge og tilrettelegge for tros- og livssynspraksis.
    Kursopplegg for kommune på 54 lysbilder: Verdighet, likeverdighet og tros- og livssynsutøvelse

Ansvarlig:______________________________

Play Video