Skip to content

3. Trosopplæring og konfirmasjon

Alle barn og unge skal oppleve at de er velkommen til å delta i alle tiltak i menighetens trosopplæring. Dette er tydelig i all tenkning rundt kirkens trosopplæring. Alle barn og unge skal ha mulighet til å bli inkludert i det ordinære opplegget med den tilrettelegging som er nødvendig. Der det er behov og hensiktsmessig må menigheten legge til rette for et tilpasset opplegg. For å få dette til, er det nødvendig at det tas bevisste grep både fra ansatte og menighetsrådets side.

3. Trosopplæring og konfirmasjon

VI VIL:

 • Opplæring
  Vi vil sørge for at ansatte og frivillige får opplæring i å bygge  en trosopplæring og en konfirmasjonsforberedelse hvor alle barn og unge blir respektert, inkludert og deltar på en likeverdig måte.  Heftet Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter kan være nyttig her.  Her finner du følgebrevet fra KA.  Her finner du et undervisningsopplegg på 45 lysbilder: Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle,  kurs for nytilsatte, januar 2017.


  Ansvarlig:_______________________________________

 • Kommunikasjon
  Vi vil forsikre oss om at all informasjon om trosopplæring og konfirmasjon klart og tydelig kommuniserer at alle tiltak i trosopplæring og konfirmasjon er tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsevne.

  Vi vil samtidig sørge for at foreldre og foresatte til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming mottar en særskilt invitasjon som klart og tydelig formidler at kirken vil legge til rette for at deres barn og  unge blir en del av et inkluderende fellesskap. 

  Ansvarlig:_______________________________
   
 • Vi vil bygge gode relasjoner til familiene
  Vi erfarer at foreldre/foresatte som har barn og unge med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming, har behov for tettere samarbeid med kirken. Vi vil derfor legge vekt på å få til en god dialog med  foreldrene/foresatte som har barn og unge som har behov for tilrettelegging.
   
  Ansvarlig:_______________________________

VI KAN:

 • Deltakelse gjennom hele trosopplæringen
  Vi vil tilby foreldrene til barn med behov for tilrettelegging at det lages en enkel oppfølgingsplan for deltakelse gjennom hele trosopplæringen.

  Ansvarlig:_______________________________________

 

 • Fellesskapsgruppe/vennegruppe
  Barn og unge med utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne har behov for å bygge en relasjon som går utover selve trosopplæringstiltakene. Vi vil derfor legge til rette for en fellesskapsgruppe/vennegruppe med barn og unge med og uten utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne, som kan møtes jevnlig mellom trosopplæringstiltakene.  Dette for å skape gode og trygge relasjoner.  Dette vil vi gjøre i samarbeid med andre menigheter. 

  Ansvarlig:______________________________________
Play Video